4o ΣΔΙΤFORUM: Οι θεματικές ενότητες

You are currently viewing 4o ΣΔΙΤFORUM: Οι θεματικές ενότητες

Το 4o ΣΔΙΤFORUM, συμπίπτει εφέτος με την ενεργειακή κρίση και το τέλος, όπως όλοι ελπίζουμε, της πανδημίας. Θα αναδείξει, όπως κάθε φορά και με ευρύτατη συμμετοχή της αγοράς, τα νέα έργα που θα υλοποιηθούν με Σύμπραξη Δημοσίου και  Ιδιωτικού Τομέα, τις όποιες προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες.

Σε τι στοχεύει το 4o ΣΔΙΤFORUM

Στόχος της εκδήλωσης είναι να παράσχει πρακτική και πρωτότυπη πληροφόρηση στους άμεσα ενδιαφερόμενους αλλά και στο ευρύτερο κοινό, σχετικά με το πραγματικό στοίχημα σε ότι αφορά τα σημαντικά αυτά έργα: Πώς δηλαδή θα υλοποιηθούν αυτά με ταχύτητα, καθώς η χρηματοδότηση μεν υπάρχει, πλην όμως, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης στα χρονοδιαγράμματα και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Ερωτήματα που θα απαντηθούν

 • Που οφείλεται η σημερινή άνοδος των ΣΔΙΤ;
 • Ποιος ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης;
 • Ποιο είναι το στοίχημα για την μετά την πανδημία περίοδο;
 • Τι σκέπτονται οι αναθέτουσες αρχές για τα νέα έργα; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν;
 • Πώς και με ποιους τρόπους θα υλοποιηθούν αυτά το συντομότερο δυνατό;
 • Πώς θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός στους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ;
 • Πoια θα είναι τα κριτήρια για την ασφαλή κοστολόγηση των νέων έργων;
 • Πώς βλέπουν οι τράπεζες τη νέα γενιά έργων ΣΔΙΤ;
 • Ποια είναι και πώς θα ενσωματωθεί εφεξής η εμπειρία από τις μακροχρόνιες συμβάσεις ΣΔΙΤ από
 • κατεξοχήν κοινωνικά έργα όπως τα σχολεία;
 • Ποιες οι σκέψεις και απόψεις του ιδιωτικού τομέα που καλείται να συν-επενδύσει στα έργα;
 • Ποια θα είναι η ενεργειακή και περιβαλλοντική διάσταση των έργων ΣΔΙΤ;
 • Τι θα πρέπει να προσεχθεί σε σχέση με την κοινωνία;
 • Θα υπάρξουν και «μεσαίας κλίμακας» έργα ΣΔΙΤ; Με τι θεσμικό πλαίσιο και σε ποιους τομείς;

Οι βασικές ενότητες του 4ου ΣΔΙΤFORUM

Α. Μετά την πανδημία. Οι Συμπράξεις ως μέσον οικονομικής ανάκαμψης σε Ευρώπη και Ελλάδα

Η Πρώτη Ενότητα θα εστιάσει στις επιπτώσεις της πανδημίας για την ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία και στην επιλογή του θεσμού ΣΔΙΤ, ως ενός εκ των βασικών μέσων για την οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία. Αναμένεται η κατάθεση επίκαιρων απόψεων από τους καθ΄ύλην αρμόδιους φορείς.
Ανάμεσα στα επίκαιρα ερωτήματα που θα τεθούν είναι:

 • Γιατί η Ευρώπη επιλέγει τις στρατηγικές συνεργασίες ανάμεσα στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα ως μέσον οικονομικής ανάκαμψης από την πανδημία;
 • Μπορούν να αποτελέσουν και σε ποιο βαθμό, οι Συμπράξεις, αναπτυξιακή επιλογή για την Ελλάδα μετά την πανδημία, αλλά και μετά την μακροχρόνια κρίση χρέους;
 • Ποιο είναι το επενδυτικό κενό που μπορούν να καλύψουν;
 • Ποιος είναι ο ειδικός ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης για τα έργα ΣΔΙΤ;
 • Πώς βλέπουν οι τράπεζες τη συμμετοχή τους σε έργα ΣΔΙΤ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και συνολικότερα;

Β. Έργα Άρδευσης Ύδρευσης: Για πρώτη φορά με ΣΔΙΤ

Στην πρώτη ομάδα έργων του προγράμματος αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του εθνικού αγρο-περιβαλλοντικού και εγγειοβελτιωτικού δικτύου είναι αφιερωμένη η δεύτερη ενότητα. Δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από τις τοπικές κοινωνίες και τους αγρότες για τα συγκεκριμένα έργα, καθώς το 80% των υδατικών πόρων χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, η ενότητα, θα επιχειρήσει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

 • Ποιος είναι ο σχεδιασμός του αρμόδιου φορέα Υλοποίησης (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) για την υλοποίηση αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανταπόκριση στους χρόνους και στις προϋποθέσεις που ορίζει το Ταμείο Ανάκαμψης;
 • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί σχετικά και ποια τα σημεία προσοχής
  σε σχέση με τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τα συγκεκριμένα έργα;
 • Ποια θα είναι η προσέγγιση του ευαίσθητου θέματος της κοστολόγησης των έργων ώστε να διατηρηθεί το κόστος του νερού που προορίζεται για την ύπαιθρο, σε λογικά επίπεδα;
 • Πώς θα διαμορφωθεί η ενεργειακή-περιβαλλοντική διάσταση των έργων και πώς θα αποτυπωθεί αυτή στους επικείμενους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ;

Γ. Νέα Οδικά και Κτιριακά Έργα: Αγώνας με το χρόνο

Την Τρίτη θεματική ενότητα θα απασχολήσουν τα νέα οδικά, όπως επίσης και τα κτιριακά έργα, που βρίσκονται ήδη σε στάδιο δημοπράτησης ή κοντά σε αυτό.

Για τα οδικά έργα ΣΔΙΤ, που βρίσκονται ήδη σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας ή πρόκειται να δημοπρατηθούν, η μέθοδος ΣΔΙΤ κρίνεται ως ιδιαίτερα πρόσφορη, δεδομένης της δυσκολίας πλήρους χρηματοδότησης αυτών από κοινοτικά κονδύλια.

Στο πλαίσιο των σχετικών παρουσιάσεων των έργων από τον αρμόδιο φορέα Υλοποίησης (Υπουργείο Υποδομών) θα τεθούν και τα εξής ενδεικτικά ερωτήματα:

 • Θα κερδίσουν τα οδικά έργα τη μάχη με το χρόνο, προκειμένου να μην χαθούν πολύτιμα χρηματοδοτικά κονδύλια; Και με ποιες προϋποθέσεις;
 • Πώς θα εξασφαλιστεί η αύξηση του ανταγωνισμού και των διαγωνιζομένων καθώς μόνον θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το θεσμό;
 • Θα υπάρξουν μεσαίας κλίμακας έργα ΣΔΙΤ; Kαι ποιες είναι οι σχετικές προϋποθέσεις;

Για τα ιδιαίτερα εμπλουτισμένα κτιριακά έργα, που βρίσκονται ήδη σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας ή πρόκειται να δημοπρατηθούν, η τρίτη θεματική ενότητα θα επιχειρήσει αντίστοιχα να καλύψει ανάμεσα σε άλλα τα εξής ερωτήματα:

 • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των νέων κτιριακών έργων; Με ποιους τρόπους θα δοθούν άμεσες λύσεις σε πρακτικά θέματα που δυσχεραίνουν την ωρίμανση των έργων;
 • Ποιες οι προοπτικές ωρίμανσης κτιριακών έργων ΣΔΙΤ στο πλαίσιο της μονάδας Project Preparation Facility;
 • Ποιος ο ειδικός ρόλος της κάθε αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση κτιριακών έργων και ποιες οι σκέψεις και δυνατότητες για την ενδυνάμωση και στελέχωση αρχών που δεν διαθέτουν εμπειρία από το αντικείμενο;
 • Οι μακροχρόνιες συμβάσεις με τους προκαθορισμένους και αυστηρούς όρους χρήσης και συντήρησης δημιουργούν συχνά, με βάση την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία, τριβές ανάμεσα σε αναδόχους και χρήστες και ιδιαίτερα σε κατεξοχήν κοινωνικά έργα, όπως τα σχολεία, οι φοιτητικές εστίες κα.: Πώς θα αντιμετωπιστούν τέτοια θέματα στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος αντίστοιχων έργων που πρόκειται να κατασκευαστούν στη χώρα μας με ΣΔΙΤ;

Δ. Νέα έργα ΣΔΙΤ στον τομέα Ανακύκλωσης / Ανάκτησης υλικών από απόβλητα:
Με διάλογο μέσα στην κοινωνία

Οι ΣΔΙΤ, το νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας – Οδικός Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας και ασφαλώς τα νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ που έχουν δημοπρατηθεί, θα απασχολήσουν το πρώτο μέρος της τέταρτης θεματικής ενότητας.

4o ΣΔΙΤFORUM εργαζόμενος σε μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων

Ιδιαίτερα για τα νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, θα υπάρξει στοχευμένη ενημέρωση σχετικά με τις δυο μονάδες ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Αττικής που έχουν ήδη δρομολογηθεί (Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων-ΜΕΑ του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Αττικής, ΜΕΑ του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά), όπως και για τη ΜΕΑ Δυτικού τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που βρίσκεται επίσης σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας.

 • Επίκαιρα ερωτήματα που θα τεθούν:
 • Ποια πρακτικά ή άλλου είδους θέματα αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα έργα και πώς διαμορφώνεται στην παρούσα φάση το χρονοδιάγραμμά τους; 
 • Πόσο σημαντικά είναι τα συγκεκριμένα έργα για τους συνολικούς στόχους του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων-ΠΕΣΔΑ και την ευθυγράμμιση της διαχείρισης των αποβλήτων σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία με τους στόχους του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση περιβάλλοντος;
 • Γιατί θεωρείται από ορισμένους αναγκαία η δημιουργία ειδικού πλαισίου για ΣΔΙΤ μεσαίας κλίμακας για έργα Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Υλικών;
 • Πώς εξελίσσεται η ωρίμανση και η αποδοχή τους από την κοινωνία;
 • Ποια μπορεί να είναι η χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου στο κόστος κατασκευής σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος;
 • Πως θα μετριαστεί το ρίσκο διάθεσης των παραγόμενων δευτερογενών υλικών/ή ενέργειας;
 • Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει αποτυπωθεί μέχρι στιγμής θεωρείται ικανοποιητικό;
 • Aισιοδοξούν οι αναθέτουσες αρχές για το βασικό κριτήριο επιλογής των αναδόχων, που είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης;

Οι εργασίες θα κλείσουν με την εκφώνηση των αρχικών συμπερασμάτων από πλευράς των συντονιστών και της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε στο 4ο ΣΔΙΤFORUM μπορείτε να βρείτε εδώ.