Πώς θα λειτουργήσει η υδροδότηση της Κέρκυρας: Σημαντικά τεχνικά ερωτήματα στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διαλόγου για το ΣΔΙΤ ύδρευσης

You are currently viewing Πώς θα λειτουργήσει η υδροδότηση της Κέρκυρας: Σημαντικά τεχνικά ερωτήματα στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διαλόγου για το ΣΔΙΤ ύδρευσης

Εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις επί της λειτουργίας του προτεινόμενου συστήματος θα παρουσιάσουν οι μνηστήρες του έργου

Σημαντικά τεχνικά ερωτήματα, αναφορικά με την μελλοντική λειτουργία υδροδότησης της Κέρκυρας, αναμένεται να τεθούν στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διαλόγου για το σημαντικό έργο ύδρευσης του νησιού, που θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.

Το έργο, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 255,62 εκατ. ευρώ, περνά ήδη στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου και τα κοινοπρακτικά σχήματα που συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία, καλούνται να εξειδικεύσουν στις τεχνικές παραμέτρους και στην οικονομική εξακρίβωση του έργου.

Συγκεκριμένα, οι κοινοπραξίες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ θα πρέπει να παρουσιάσουν τις δικές τους εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις επί της λειτουργίας του αρχικά προτεινόμενου συστήματος υδροδότησης του νησιού.

Οι δυο ταμιευτήρες και η προτεινόμενη διάθεση του νερού

Η λειτουργία του συστήματος, βασίζεται στην αρχή της συλλογής επιφανειακών υδάτων στους δύο προτεινόμενους ταμιευτήρες στη Βόρεια και Νότια Κέρκυρα (Μελισσούδι και Παν. Καλαμιώτισσα) κατά τους υγρούς χειμερινούς μήνες. Το νερό των ταμιευτήρων θα διατίθεται κυρίως την περίοδο της αιχμής ζήτησης, που είναι οι καλοκαιρινοί μήνες.

Το χειμώνα θα λειτουργεί σε συνεχή βάση η ΕΑΝ Χρυσηίδας και θα ενισχύονται από την ΕΚΝ Μελισσουδίου, η οποία θα επεξεργάζεται το νερό της εκτροπής Κυπριανάδων. Κατά τους χειμερινούς μήνες, από τα ανωτέρω έργα, θα υδροδοτούνται με το «Βόρειο Υδραγωγείο», οι Δημοτικές Ενότητες της Βόρειας Κέρκυρας, με διατήρηση των πηγών και γεωτρήσεων καλής ποιότητας νερού, ενώ η Κεντρική Κέρκυρα θα τροφοδοτείται από τη συνεχή λειτουργία της Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσηίδας, με ενίσχυση, μέσω του «Κεντρικού και Νότιου Υδραγωγείου», από τα ανωτέρω έργα της Βόρειας Κέρκυρας.

Κατά τους θερινούς μήνες, οπότε η ζήτηση υπερδιπλασιάζεται, οι αυξημένες ανάγκες θα καλύπτονται από το νερό των δύο ταμιευτήρων, Μελισσουδίου και Καλαμιώτισσας.

Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό υδροδότησης, η πόλη της Κέρκυρας, που είναι ο μεγάλος καταναλωτής, τροφοδοτείται από τα έργα στη Βόρεια Κέρκυρα (φράγματα) και την ΕΑΝ Χρυσηίδας.

Επιπλέον, εάν παραστεί ανάγκη, θα μπορεί να τροφοδοτηθεί και από το φράγμα Καλαμιώτισσας, λειτουργώντας το υδραγωγείο αντίστροφα (Δεξαμενή Στρογγύλης-Δεξαμενή Ποταμού ή/και Δεξαμενές Ανάληψης).

Τα επιμέρους τμήματα του έργου

Με βάση την παραπάνω ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης, τα επιμέρους τμήματα, είναι τα εξής:

  • Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των φραγμάτων Μελισσουδίου, εκτροπής Κυπριανάδων και Καλαμιώτισσας με τα έργα προσαγωγής νερού από τα φράγματα στην κεφαλή των έργων διανομής και τα λοιπά συνοδά τεχνικά έργα.
  • Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Νερού (ΕΚΝ) Μελισσουδίου και Καλαμιώτισσας.
  • Η λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσηίδας.
  • Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους περί τα 220 χλμ.
  • Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 δεξαμενών (Χωροεπισκόπων, Τρουμπέτας, Στρογγύλης, Νέα Δεξαμενή Μελιτειέων) και τη λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής Ποταμού.
  • Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 αντλιοστασίων (Μελισσούδι Α, Μελισσούδι Δ, Λατομείων, Καλαμιώτισσας), τη λειτουργία και συντήρηση του αντλιοστασίου Ποταμού Β-ΠΟ και την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 προωθητικών αντλιοστασίων (boosters).
  • Η λειτουργία και συντήρηση 3 αντλιοστασίων γεωτρήσεων (Χρυσηίδας, Ραρτούρου, Ζούγρα).
  • Η εγκατάσταση του συστήματος SCADA για τον έλεγχο και την τηλεδιοίκηση του έργου.
  • Σχετικά έργα οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Το συνολικό αντικείμενο

Στο πλαίσιο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του έργου. Συνοπτικά ο ΙΦΣ θα αναλάβει τα ακόλουθα:

• την εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες και τις προβλέψεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και τη μέριμνα για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου

• την κατασκευή του Έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις απαιτήσεις της σύμβασης σύμπραξης, την τεχνική του προσφορά και τις μελέτες που θα εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης σύμπραξης, με στόχο την επίτευξη των προδιαγραφών διαθεσιμότητας της σύμβασης σύμπραξης

• τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια του υποψηφίου. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου με το ποσό 60 εκατ. ευρώ κατά μέγιστο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι πληρωμές διαθεσιμότητας

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον ιδιώτη πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί, στο ποσό των 146.150.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, με βάση προδιαγραφές ποιότητας, απόδοσης και αποτελεσμάτων.

Πληρωμές διαθεσιμότητας δεν θα καταβάλλονται έως ότου το έργο και οι σχετικές υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές διαθεσιμότητας της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτό θα πιστοποιηθεί από Ανεξάρτητο Ελεγκτή με έγγραφη τεχνική έκθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή από Επιτροπή ειδικών της αναθέτουσας αρχής. Επίσης, στις πληρωμές διαθεσιμότητας θα επιβάλλονται απομειώσεις, σε περίπτωση που οι επιδόσεις του Έργου αποκλίνουν από τις τεθείσες προδιαγραφές απόδοσης της Σύμβασης Σύμπραξης.

30 χρόνια η διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται σε τριάντα έτη. Ενδεικτικά εκτιμάται σε 4 έτη για τη μελέτη και κατασκευή (περίοδος κατασκευής) και 26 έτη λειτουργίας (περίοδος υπηρεσιών).

Η επιστροφή του Έργου στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση σύμπραξης θα γίνει στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή αμοιβών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του Έργου. Το Έργο χαρακτηρίζεται ως μη ανταποδοτικό για τον Ι.Φ.Σ..