Στον αέρα ο διαγωνισμός για την κατασκευή της μονάδας απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στην Σαντορίνη

You are currently viewing Στον αέρα ο διαγωνισμός για την κατασκευή της μονάδας απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στην Σαντορίνη

Μετά την μονάδα της Ρόδου, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου προκήρυξε και τον διεθνή διαγωνισμό για την κατασκευή και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επεξεργασίας Αποβλήτων Νήσου Θήρας. Εν τω μεταξύ, εντός του Σεπτεμβρίου 2022 θα ξεκινήσει και η Β΄ Φάση (ανταγωνιστικός διάλογος) του διαγωνισμού ΣΔΙΤ της μονάδας απορριμμάτων της Ρόδου που έχει ήδη προχωρήσει.

ΣΔΙΤ σε χρόνο ρεκόρ!

Προφανώς η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου… πιστεύει στις ΣΔΙΤ και τις υλοποιεί σε χρόνο ρεκόρ! Το γιατί, το είχε εξηγήσει πρόσφατα 4o ΣΔΙΤ Forum.

Eιδικότερα για τη μονάδα της Σαντορίνης: Είναι ο δεύτερος διεθνής διαγωνισμός που θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3389/2005 περί Σ.Δ.Ι.Τ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., μετά από το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου» το οποίο προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και εντός του Σεπτεμβρίου 2022 θα ξεκινήσει η Β΄ Φάση (ανταγωνιστικός διάλογος) του διαγωνισμού, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, ενέκρινε τους όρους διενέργειας του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας» με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που βάζει τέλος σε μια συζήτηση πολλών ετών και σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τη Σαντορίνη, την αλλαγή σελίδας σε ό,τι αφορά το περιβάλλον του νησιού, την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξή του, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Είναι ο δεύτερος διεθνής διαγωνισμός που θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3389/2005 περί Σ.Δ.Ι.Τ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., μετά από το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου» το οποίο προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και εντός του Σεπτεμβρίου 2022 θα ξεκινήσει η Β΄ Φάση (ανταγωνιστικός διάλογος) του διαγωνισμού, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Η υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του ν. 3389/2005 (Σύμπραξη Δημόσιου Και Ιδιωτικού Τομέα – ΣΔΙΤ), πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, με την έγκριση από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ πρόταση η οποία είχε υποβληθεί από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ως κύριο του έργου σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Στο πλαίσιο της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού, θα προσκληθούν ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Το αντικείμενο της Σύμπραξης συνίσταται στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών του έργου της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) του Δήμου Θήρας για χρονικό διάστημα έως 27 έτη, με σκοπό την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την εθνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων. Σημειώνεται ότι με την δημοπράτηση του έργου, ανοίγει ο δρόμος για την διαγραφή των προστίμων που έχουν επιβληθεί στη χώρα από την ΕΕ για τον ΧΑΔΑ της Σαντορίνης.

Ο προϋπολογισμός της κατασκευής των υποδομών ανέρχεται σε 17.515.000,00

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αποτελείται από:

 1. Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) που περιλαμβάνει:
  Επεξεργασία των σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων
  Επεξεργασία των Ανακυκλώσιμων Υλικών από προγράμματα χωριστής συλλογής
 2. Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών.
 3. Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)
  Η συνολική ετήσια δυναμικότητα της Ο.Ε.Δ.Α. Θήρας έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε 27.226 τόνους. Με την υλοποίηση του έργου στο σύνολο της, δίνεται έμφαση στην προώθηση των επιδιώξεων της περιβαλλοντικής πολιτικής και της αειφόρου ανάπτυξης (περιβαλλοντική προστασία, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, ανάκτηση υλικών / ενέργειας κ.λπ.).

Η κατασκευή και λειτουργία έργων Διαχείρισης & Επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων για το σύνολο του νησιού κρίνεται απολύτως επείγουσα και επιβεβλημένη, δεδομένου ότι θα συμβάλει:

 • Στην παύση λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. με αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Στην ανάκτηση αξιοποιήσιμων προϊόντων και υλικών, επιπρόσθετα της δυναμικότητας του ήδη λειτουργούντος Κ.Δ.Α.Υ.
 • Στην παραγωγή και αξιοποίηση δευτερογενών προϊόντων ή/ και ενέργειας
 • Στην εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων (ΒΑΑ) από ταφή.
 • Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.
 • Στην ελαχιστοποίηση των υλικών που θα οδηγούνται στον Χ.Υ.Τ.Υ., με την εναπόθεση σε αυτόν μόνο των υπολειμμάτων των επιμέρους παραγωγικών διεργασιών
 • Στην εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της Ελληνικής & Κοινοτικής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα με τους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Φ.Ε.Κ. 185Α/29.09.2020)
 • Στην εναρμόνιση με τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας.
 • • Στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
παράδειγμα μονάδας απορριμμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, δήλωσε:

«Η Ελλάδα αλλάζει ταχύτητα στη διαχείριση των αποβλήτων. Εκείνο όμως το οποίο μας έχει εντυπωσιάσει είναι η ταχύτητα με την οποία το Νότιο Αιγαίο, η – αντικειμενικά – δυσκολότερη Περιφέρεια, μας έχει εκπλήξει θετικά. Η δουλειά που έχει γίνει στη διαχείριση των αποβλήτων στο Νότιο Αιγαίο τα τελευταία δύο χρόνια, δεν παρατηρείται σε καμία άλλη Περιφέρεια της χώρας. Πόσο πίσω ήμασταν και πόσο μπροστά έχουμε φτάσει! Με πάρα πολλά έργα τα οποία τρέχουν παράλληλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που βάζει πλάτη στον ΦΟΔΣΑ, άλλωστε, αυτός ήταν ο λόγος που εμείς βάλαμε μέσα την Περιφέρεια, για να προχωρήσουν γρήγορα οι υποδομές, κάτι το οποίο το έχετε κάνει. Έχετε δικαιώσει αυτήν την επιλογή.

Από τότε που αναλάβαμε ως κυβέρνηση, είναι μονάδα της Θήρας είναι η 24η μονάδα αποβλήτων που δημοπρατείται. Εικάζω, από τη συνεργασία που έχω με τον κ. Χατζημάρκο, ότι μέχρι τις 32 δημοπρατήσεις που περιμένουμε σύντομα, οι μισές από αυτές θα είναι στο Νότιο Αιγαίο. Συγχαίρω και τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του στον ΦΟΔΣΑ, αλλά και τους συνεργάτες του, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου, για τη δουλειά την οποία κάνετε στην διαχείριση των αποβλήτων. Σας το χρωστάει η χώρα αυτό που κάνετε. Και συνδέετε το όνομά σας με μια πολύ μεγάλη και γρήγορη αλλαγή, που έχει έντονο αντίκτυπο στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής και στο τουριστικό προϊόν της χώρας».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε:

«Έφτασε και αυτή η ημέρα. Να δημοπρατήσουμε το έργο-λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο μοναδικό νησί της Σαντορίνης. Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πήραμε την τελική απόφαση δημοπράτησης του έργου που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και κινητοποιεί και ιδιωτικά κεφάλαια, αφού πρόκειται για έργο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Η πολιτική σου δίνει πολλές εμπειρίες και συναισθήματα, με τα πιο σπουδαία όταν έρχεται η ώρα, ένα όνειρο και ένα μεγάλο πρόβλημα ενός τόπου, να βρίσκει τη λύση του. Μεγαλύτερο εύρος συνεργασιών που απαιτήθηκαν για την δρομολόγηση αυτού του έργου δεν έχει ξαναγίνει, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, αγαπάμε τις συνεργασίες και τη συνένωση των δυνάμεων. Ειδικά αυτές τις συνεργασίες που δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα και μας πηγαίνουν μπροστά. Και στους πιο κακόπιστους, σε ό,τι αφορά την ίδρυση του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, αποδεικνύεται περίτρανα πια, με όλο αυτό το έργο που έγινε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε αυτός ο φορέας.

Για όλον αυτό τον πολιτικό θόρυβο που σηκώθηκε με την ίδρυσή του, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κόστος, το οποίο να μπορεί να σταθεί ανάχωμα και να λειτουργήσει ανασταλτικά μπροστά στην εκπλήρωση του καθήκοντος, όπως αυτό που σήμερα εκπληρώνουμε απέναντι στις επόμενες γενιές».

Ο Δήμαρχος Θήρας, Αντώνης Σιγάλας, δήλωσε:

«Η σημερινή μέρα είναι μία μέρα ορόσημο για τη Σαντορίνη. Για το περιβάλλον της ,τον πολιτισμό της’ την αξία του τουριστικού της προϊόντος και την ποιότητα της καθημερινότητας των μονίμων κατοίκων και των επισκεπτών μας. Δρομολογούμε σήμερα, με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την έναρξη υλοποίηση του έργου της ολοκληρωμένης διαχείρισης και ανάκτησης αποβλήτων μέσω της διαδικασίας ΣΔΙΤ, μετά την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής.

Η συστηματική δουλειά του Δήμου και η συνεργασία μας με την Περιφέρεια στα πλαίσια του ΦΟΔΣΑ καθώς και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αποδίδει καρπούς.Υλοποιούμε έτσι με συνέπεια και αποφασιστικότητα το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σαντορίνης και ενισχύουμε καθημερινά τη θέση της ως κορυφαίου παγκόσμιου τουριστικού προορισμού».